Rozdiely v prihlasovaní pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácií.

Dňa 01.01.2012  nadobudol účinnosť zákon č.348/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tejto novely bolo upraviť tie ustanovenia  zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré boli v rámci doterajšej právnej praxe vytypované ako problematické, prípadne z procesnej stránky málo efektívne alebo komplikované, či v aplikačnej praxi nedostatočným spôsobom upravené.

Novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nanovo upravuje aj spôsob prihlasovania pohľadávok v konkurze a v reštrukturalizácii, kde ho výrazne zjednodušuje:

1. LEHOTY NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVKY A MIESTO PODANIA PRIHLÁŠKY

Pohľadávka v konkurze, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa uplatňuje prihláškou,  a to bez ohľadu na moment, či táto pohľadávka vznikla pred vyhlásením konkurzu alebo počas konkurzu. Veriteľ podáva prihlášku pohľadávky v jednom rovnopise u správcu;  aby sa na podanú prihlášku prihliadalo musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, alebo aj po uplynutí tejto lehoty. Veriteľ v jednom rovnopise doručí prihlášku aj na súd. V prípade, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, stráca akúkoľvek možnosť ovplyvňovať priebeh konkurzu, teda  nemôže vykonávať hlasovacie právoďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou, ale právo na jeho pomerné uspokojenie v konkurze mu zostáva zachované. Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku, kde uvedie veriteľa a prihlásenú sumu. Ak sa prihlasuje zabezpečená pohľadávka, v prihláške  sa musí riadne a včas uplatniť zabezpečovacie právo v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Aj keď to novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii výslovne neuvádza, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty je možné pohľadávku vždy prihlásiť iba ako nezabezpečenú. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo podmienenú pohľadávku; pri podmienenej pohľadávke môže veriteľ uplatňovať práva s ňou spojené, až keď správcovi preukáže jej vznik.

Do konkurzu si môže prihlásiť svoju pohľadávku aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ bude mať v konkurze plné procesné práva  s tým, že  môže byť uspokojený iba z výťažku zo speňaženia majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávkuhlasovacie práva môže vykonávať iba v rozsahu pravdepodobného uspokojenia jeho pohľadávky z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak by si takýto veriteľ svoju pohľadávku neprihlásil v základnej prihlasovacej lehote, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada. Proti dotknutej podstate má takýto veriteľ právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila (toto právo si môže uplatniť ako pohľadávku proti dotknutej podstate). V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii č.7/2005 Z.z. taktiež  nanovo definuje okruh pohľadávok proti podstate predstavujúcich náklady konkurzu, kde rozhodujúcim kritériom pre určenie, či ide o pohľadávku proti podstate nie je moment vzniku tejto pohľadávky, ale charakter tejto pohľadávky.

V reštrukturalizácii sa prihláška pohľadávky  podáva v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu.  Prihláška pohľadávky,  aby bolo možné na ňu prihliadať musí byť doručená správcovi  do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Zmeškanie tejto lehoty má za následok, že na doručenú prihlášku nemožno v reštrukturalizačnom konaní prihliadať. Doručenie prihlášky pohľadávky správcovi, takisto ako v konkurze,  má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Čo sa týka miesta prihlasovania pohľadávky, súčasná právna úprava stanovuje obligatórne, že prihláška pohľadávky sa podáva výlučne u správcu; v prípade konkurzu zákon o konkurze a reštrukturalizácii  č.7/2005 Z.z. ďalej  uvádza, že „ v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd“.   V konkurze na doručenie prihlášky veriteľom na súd nie je stanovená žiadna lehota. Samotné doručenie  prihlášky na súd môže mať pre veriteľa výlučne preventívny charakter, slúžiaci na preukázanie doručenia prihlášky v prípadoch porušenia povinností správcu. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, ak v konkurze veriteľ nedoručí prihlášku pohľadávky aj na súd, nebude to mať žiadne právne následky.  V konkurze pre posúdenie, či prihláška pohľadávky bola alebo nebola doručená v základnej prihlasovacej lehote bude rozhodujúci okamih jej doručenia správcovi.

2. NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY

Každá prihláška pohľadávky v konkurze aj reštrukturalizácii musí obsahovať  povinné náležitosti, ktoré je možno rozdeliť na všeobecné a osobitné náležitosti, aby sa na ňu vôbec prihliadalo. V prípade, ak čo i len jednu z týchto povinných náležitostí prihláška pohľadávky nebude obsahovať, na prihlášku sa nebude prihliadať.

Spoločné náležitosti pre prihlášku pohľadávky v konkurze a reštrukturalizácii sú:

Všeobecné náležitosti:

1. prihláška pohľadávky musí byť podaná na predpísanom tlačive (prihlásiť si pohľadávku v inej forme napr. listom, nie je možné),

2. prihláška pohľadávky musí obsahovať:

- meno, priezvisko a bydlisko alebo  názov a sídlo veriteľa,

- meno priezvisko a bydlisko alebo  názov a sídlo úpadcu,

- právny dôvod vzniku pohľadávky,

- poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,

- celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo; príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku,

- podpis,

- vyhlásenie veriteľa, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (v prípade, ak veriteľ má povinnosť viesť účtovníctvo).

Osobitné náležitosti:

- pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením  zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva

- v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

V konkurze je osobitnou náležitosťou prihlášky nepeňažnej pohľadávky aj to, že k nej musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

Osobitnou náležitosťou v konkurze pri prihlasovaní zabezpečenej pohľadávky je aj to, že v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.

Pri prihlasovaní pohľadávok v prípade reštrukturalizácie, je osobitnou náležitosťou prihlášky zabezpečenej  pohľadávky aj to, že v prihláške sa musí uplatniť riadne a včas aj zabezpečovacie právo. Ak by sa zabezpečovacie právo v prihláške riadne a včas neuplatnilo, pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.

Pohľadávka sa v zásade uplatňuje vyjadrením jej výšky v eurách.  K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veritelia, ktorí na území Slovenskej republiky nemajú bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku sú povinní ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky. Takéto ustanovenie zástupcu sú následne povinní písomne oznámiť správcovi, pretože v opačnom prípade sa im písomnosti budú doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

3. POČET PRIHLÁŠOK, VZORY TLAČÍV, OPRAVA A DOPLNENIE PRIHLÁŠKY A POTVRDENIE O ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

Nová právna úprava prihlasovania pohľadávok účinná od 1.1.2012 zavádza, že v konkurze a reštrukturalizácii  samostatná prihláška musí byť podaná pre každú zabezpečenú pohľadávku.  Pri nezabezpečených pohľadávkach v konkurze a reštrukturalizácii, aj keď to zákon o konkurze a reštrukturalizácii vo svojich ustanoveniach výslovne neuvádza,  sa pripúšťa aby tieto boli prihlásené aj jednou prihláškou. Takého zhrnutie viacerých nezabezpečených pohľadávok do jednej prihlášky musí spĺňať požiadavku prehľadnosti, inak veriteľ bude vystavený riziku popretia pohľadávok zo strany správcu z dôvodu nepreskúmateľnosti. V porovnaní so staršou právnou úpravou zákon vyžadoval, aby pre každú pohľadávku bola vždy podaná samostatná prihláška, čo bolo v praxi v niektorých prípadoch nepraktické, prípadne spôsobovalo aplikačné problémy.

Vzor predpísaného tlačiva na prihlásenie pohľadávky, resp. vzor formulára prihlášky je uvedený v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Formulár prihlášky zavedený predmetnou vyhláškou spolu so základnými pokynmi (pozor tieto sú ešte podľa predchádzajúcej právnej úpravy)  na vyplnenie prihlášky je v elektronickej forme na stiahnutie dostupný na internetovej stránke konkurzného a reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, ako aj na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Podanie v konkurze, ktorým bola uplatnená pohľadávka prihlásením, nemožno opraviť ani doplniť.  Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku alebo nie. Uznesenie súd doručí správcovi,  ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby.

V reštrukturalizácii prihlášku možno doplniť alebo opraviť len tak, že pôvodná prihláška sa nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. V prípade ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.

V konkurze správca na požiadanie vydá veriteľovi bezodkladne potvrdenie, či jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V reštrukturalizácii správca na požiadanie vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, pričom zákon nevyžaduje bezodkladné vydanie potvrdenia.

JUDr. Ján Adamovic

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*


six − = 3

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>