Reštrukturalizácia ako legálna ochrana pred veriteľmi

Následky hospodárskej krízy sa čoraz viac odzrkadľujú aj v podnikateľskej sfére na Slovensku. Narastá množstvo konkurzných konaní, exekúcií a mnohí neúspešne ukončujú svoje podnikanie s vysokými záväzkami „na krku“. Takmer každá druhá spoločnosť bojuje s problémom nazývaným „druhotná platobná neschopnosť“. Podnikateľská sféra v našej spoločnosti bojuje s problémami schopnosti plniť svoje záväzky na jednej strane a neustálym nárastom nevymožiteľných pohľadávok na druhej strane.

Azda najviac sú postihnutí dopravcovia. Koncom roku 2009 sa začala výrazne odzrkadľovať hospodárska kríza aj v oblasti dopravy a špedície. Došlo k výraznému nárastu vyhlásených konkurzov na dopravné spoločnosti. V zmysle ekonomických prognóz na rok 2011 je zjavné , že existenčne budú aj naďalej ohrozené dopravné firmy . Predpokladá sa 30 % nárast vyhlásených konkurzov na špedičné a dopravné spoločnosti.

Trh v oblasti dopravy je narušený, nakoľko vývojom došlo k vytvoreniu 90 a viac dňových lehôt splatnosti faktúr ( čo spôsobilo , že spoločnosti neboli schopné zabezpečiť potrebný peňažný tok ). Náklady spoločností postupne rástli , či už v PHM, zavedenie mýta a pod. , ale ceny na trhu sa priamo úmerne k rastu nákladom nezvyšovali . Spoločnosti boli nútené robiť s veľmi nízkou obchodnou maržou. Na základe uvedených skutočností dochádzalo k neustálemu zadlžovaniu a následnej neschopnosti plniť svoje záväzky.

Ďalším najviac postihnutým odvetvím je stavebníctvo , kde došlo k tzv. reťazeniu pádu spoločností. Následkom „bankrotu“ spoločnosti, ktorá mala vysoké záväzky , nevyplatené subdodávateľské dodávky , sa subdodávateľské spoločnosti dostali do druhotnej platobnej neschopnosti a následne neboli schopné plniť načas svoje splatné záväzky. Mnohé spoločnosti pracovali s veľmi nízkou obchodnou maržou a neuhradenie jednej až dvoch vysokých pohľadávok ich doslova položilo.

Ako konkurzný a reštrukturalizačný správca vidím, že situácia na trhu je skutočne zlá, ceny PHM sa zvyšujú, sociálne a odvodové zaťaženie sa zvyšuje, DPH sa zvýšila, zaviedlo sa mýto a pod., a to všetko v čase, kedy podnikatelia a spoločnosti v SR bojujú s existenčnými problémami. Následky týchto zavedených opatrení skôr či neskôr prinesú so sebou stále sa zvyšujúcu nezamestnanosť, nárast konkurzných konaní a celkové spomalenie hospodárskeho vývoja spoločnosti.

V týchto pomerne ťažkých časoch , by mohlo byť pomocou  reštrukturalizačné konanie. Reštrukturalizácia alebo inak povedané súdna ochrana pred veriteľmi, je proces, ktorý prebieha v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Možno povedať, že ide o ozdravovací proces podniku, ktorého výsledkom je čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Počas reštrukturalizačného konania, nie je možné majetok dlžníka exekuovať, nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa zastavujú.

Výhodou reštrukturalizácie je, že po úspešnom schválení reštrukturalizačného plánu, dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách. Na rozdiel od likvidačného konkurzu reštrukturalizácia zabezpečuje zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka, dosiahnutie ekonomického ozdravenia, zachovanie pracovných miest a pod.

V súčasnosti je zákon postavený tak, že reštrukturalizácia je uprednostňovaná pred likvidačným konkurzom. Úspešnosť reštrukturalizácie však závisí najmä od toho, či toto konanie začne včas.

Je však potrebné poukázať na fakt, že celé konanie prebieha pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, ktorým môže byť len osoba zapísaná do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Úlohou reštrukturalizačného správcu je vypracovanie testu reštrukturalizovateľnosti, reštrukturalizačného posudku , príprava návrhu na povolenie reštrukturalizácie, výkon dohľadu správcu nad podnikaním dlžníka počas reštrukturalizácie dlžníka , navrhovanie opatrení a riešení situácie, rokovanie s veriteľmi , príprava reštrukturalizačného plánu .

Záverečným právnym aktom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu a zánik záväzkov osôb v nej uvedených. Reštrukturalizačný plán sa nazýva aj „ superzmluvou“ , ktorá novým spôsobom upravuje vzťahy medzi dlžníkom (spoločnosťou v reštrukturalizácií) a jeho veriteľmi.

Mnohé spoločnosti nevedia, že zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií prináša podnikateľom takúto formu „súdnej ochrany pred veriteľmi“. Na to, aby príslušný súd samotnú reštrukturalizáciu povolil, je potrebné preukázať, že v prípade povolenia reštrukturalizácie budú veritelia uspokojení viac , ako v prípade vyhlásenia konkurzu. V takomto prípade, by malo byť aj v záujme samotných veriteľov s reštrukturalizáciou súhlasiť, pretože aj keď počas reštrukturalizačného konania budú uspokojení na splátky a napr. na 30 % , stále je to často krát viac ako v prípade konkurzu.Reštrukturalizácia je preto jedna z možností ako možno riešiť svoju insolvenciu.

 

Veronika Škodová, utorok 8. marca 2011

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*


nine − 5 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>